Loading...
 

Harezmi IT Solutions Blog

RSS feed
Published by ksevindik on 2015-09-08

Some things have been changed in Spring Security 4.x compared to previous 3.2.x branches. They are not overwhelming but you may have to deal with them so that your application can work without any problem after upgrading to Spring 4.x release. I noted them down during my upgrade process, and post here in case you need.

  • For a long time login processing url, username and password request parameter names of UsernamePasswordAuthenticationFilter were j_spring_security_check, j_username and j_password consecutively. They are now replaced with login, username and password by default.

  • CSRF protection feature is available for sometime, but it was disabled by default. However, Spring Security 4.x comes with CSRF protection enabled by default. This change has consequences to your web requests, especially pages which perform form submission with HTTP POST method. You need to add an hidden input parameter as following;

<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}">

  • element had use-expressions="false" in Spring 3.2.x series. Therefore l&gt; elements were usually being configured with ROLE_xxx access attributes by default. This has changed in Spring 4.x as well. From now on, anyone who starts using Spring Security, should provide intercept-url access attributes with expressions returning boolean value.

  • logout processing url has been also changed to logout from spring_security_logout. LogoutFilter is now only accepting POST requests. Therefore, you need to add a simple logout form which is calling logout with HTTP POST method.

<form action="logout" method="post">
	<input type="submit" value="Logout"> 
	<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}">
</form>


However, it is not currently possible to change configuration of LogoutFilter so that it should work with HTTP GET requests.

  • RememberMeAuthenticationFilter were querying _spring_security_remember_me request parameter to save initiate remember-me mechanism. This has changed to remember-me in Spring 4.x.

  • Some classes in acl packages were also changed as well. Therefore you may need to change your acl bean configuration if you are using ACL in your project.
Published by ksevindik on 2015-09-06

Bir önceki yazımızda 1:M entity-bileşen türü ilişkileri incelemiştik. Bu yazımızda ise M:N ilişkileri incelemeye başlayacağız.

M:N ilişkiler sadece entity'ler arasında olabilir. İlişkili entity'lerin bilgisi veritabanında bir "association tablo"da tutulur. İlişkiler tek veya çift yönlü olabilirler. Eğer çift yönlü bir M:N ilişki varsa, taraflardan birisi bu ilişkiyi yöneten olarak tanımlanmalıdır. Hedef entity'lerin tutulduğu Collection sınıfının türüne  göre de M:N ilişki List,Set,Bag veya Map şeklinde olabilir.

M:N ilişki kurmak için @ManyToMany anotasyonu kullanılır. Eğer ilişki çift yönlü ise ilişkinin diğer tarafına da @ManyToMany anotasyonu yerleştirilir. Çift yönlü ilişkilerde yöneten taraf mappedBy attribute ile tanımlanır. İlişki ister tek, isterse çift yönlü olsun association tablo tanımı yapılmalıdır. Bunun için @JoinTable anotasyonu kullanılır. @JoinTable anotasyonunda tablo isminin yanı sıra her iki entity'nin tablolarına doğru kurulacak FK ilişkilerinin bilgilerinin de belirtilmesi gerekir. joinColumns attribute'una source entity'nin PK'sına, inverseJoinColumns attribute'unda ise target entity'nin PK'sına doğru referans verilmesi gerekir. Bu referanslar association tablo'da iki ayrı sütun olarak karşılık bulur.

M:N ilişkilerinde genellikle association tablo içerisinde ilişkili tablolara FK veren bu iki sütun dışında ilave başka bilgilerin de tutulması söz konusudur. Bu ilave bilgiler ilişki ile ilgili bilgilerdir. Örneğin, ilişkinin kim tarafından kurulduğu, ne zaman kurulduğu, geçerlilik süresi vb. Böyle bir durumda association tablonun da ayrı bir entity veya bileşen sınıf ile eşleştirilmesi gerekir. Association tablo da ayrı bir entity ile eşleştirildiği vakit bu durumda M:N ilişki iki tane 1:M ilişkiye dönüşmektedir. Association tablo bir entity veya embedabble ile eşleştirilebilir. Her ikisinin de kendine göre artı ve eksileri vardır.

Association tablo entity ile eşleştirildiği vakit asıl M:N ilişkisinin her iki yanından da bu "association entity"ye 1:M referanslar verilebilir. Association entity'den de bu source ve target entity'lere M:1 referans verilebilir. Association tablonun entity ile eşleştirilmesinin en önemli artısı M:N ilişkideki her iki entity'den de association entity'ye referanslar verilebilmesidir. Association entity kendi başına Hibernate'deki entity'lerin yaşam döngüsüne dahil olacaktır. Bu durumda da association entity'nin collection'dan çıkarılması entity'nin silinmesi anlamına da geleceği için genellikle bu tür 1:M ilişkiler orphanRemoval=true attribute ile parent-child şeklinde tanımlanmaktadır.

Diğer senaryo ise association tablo'nun entity yerine embeddable bir bileşen sınıf ile eşleştirilmesidir. Association tablo bir bileşen sınıf ile eşleştirildiği takdirde asıl M:N ilişkideki source ve target entity'lerin hangisinde bu bileşenleri içeren collection'ın tanımlanacağına karar vermek gerekir. Çünkü bileşenler sadece ve sadece tek bir entity instance'ına ait olabilirler. Ancak bileşen içerisinden bir veya daha fazla farklı türde entity ile M:1 ilişki kurulması mümkündür. Bu şekilde association tablo bir embeddable ile eşleştirilerek M:N ilişki association tablosuna karşılık gelen bileşen ile birlikte tanımlanmış olur.

M:N ilişkiler lazy veya eager olarak tanımlanabilir. Default olarak M:N ilişkiler lazy'dir. Ancak @ManyToMany anotasyonundaki fetchType attribute'una değer olarak FetchType.EAGER değeri verilerek M:N ilişki eager yüklenebilir.

Bu yazı ile birlikte, Hibernate'de sınıf ilişkilerini incelediğimiz altı bölümlük yazı dizimizi tamamlamış oluyoruz. Sonuç olarak, Hibernate'de veya JPA'da sınıflar arası ilişkilerin iş mantığının ve veri modelin ihtiyaçlarına göre uygun ve doğru biçimde oluşturulmasının çalışma zamanındaki persistence işlemlerinin sağlıklı ve hızlı biçimde yürütülmesi için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Published by ksevindik on 2015-08-30

Hibernate'de sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde entity'ler arasındaki 1:M türünden ilişkileri ele almıştık. Bu bölümde ise target sınıfı component yani bileşen olan 1:M ilişkileri inceleyeceğiz. Bildiğimiz gibi bileşenler sadece tek bir entity instance'a ait olabilirler ve kendi başlarına var olamazlar. Başka bir ifade ile ait oldukları parent entity instance'ın yaratılmasından sonraki bir zamanda onunla ilişkilendirilerek yaratılırlar, ve parent entity ile olan ilişkileri ortadan kalktığı anda da veritabanından da silinirler.

entity - component 1:M ilişkisi source entitydeki collection property'si üzerinde @ElementCollection anotasyonu ile tanımlanır. Hedef bileşen sınıfı basic Java tipinden bir sınıf, yani Integer, Long, String, Boolean, Date vb, veya @Embeddable anotasyonu ile işaretli custom bir sınıf olabilir.

Varsayılan durumda 1:M ilişkiler LAZY tanımlandıkları için parent entity yüklendiğinde ilişkili bileşenler yüklenmezler. Parent entity yüklendiği anda ilişkili bileşenlerin de yüklenmesi için @ElementCollection'ın fetch attribute'unun değerinin FetchType.EAGER olarak set edilmesi gerekir. 1:M bileşen içeren ilişkiler tek yönlü veya çift yönlü olarak tanımlanabilir. Hibernate'e özel @Parent anotasyonu bileşen sınıfının içerisinde parent entity property'si üzerinde kullanılarak bileşen içerisinden parent entity'ye erişilmesi sağlanabilir. JPA tarafından bu anotasyon desteklenmemektedir. JPA'da ise bileşenden ait olduğu parent entity'ye referans normal bir M:1 ilişki tanımı ile gerçekleştirilebilir. Bileşen içerisinde M:1 ilişkileri sadece parent entity'ye doğru değil herhangi türden bir entity'ye doğru da kurulabilir.

1:M bileşen içeren ilişkilerde bileşenlere ait veri ayrı bir tabloda tutulur. Bu tablonun yönetilmesi için JPA @CollectionTable anotasyonunu sunmaktadır. @CollectionTable anotasyonu ile tablonun ismi, bileşen tablosundan parent entity'nin tablosuna olan join column'un ismi vs yönetilebilir. Bileşen tablosundaki diğer sütun veya sütunlar ise bileşenin sınıfı üzerinden elde edilmektedir. Eğer bileşen sınıfı basic bir Java tipinden ise sütun ismi @CollectionTable anotasyonu ile birlikte kullanılan @Column anotasyonundan elde edilecektir. Eğer bileşen sınıfı @Embeddable anotasyonu ile işaretlenmiş custom bir tip ise bu durumda sütun isimleri hedef sınıfın property'lerindeki @Column tanımlarından elde edilecektir.

Collection tipi bag, list, set veya map olabilir. List tanımı için entity-entity ilişkilerinde olduğu gibi @OrderColumn anotasyonu kullanılması gerekir. Map için ise key değerlerinin tutulduğu sütun @MapKeyColumn anotasyonu ile belirtilmelidir. Burada eğer bileşen tipi embeddable bir sınıf ise  key column embeddable sınıfın persistent property'lerinin dışında bir sütuna karşılık gelmelidir. Aksi takdirde Hibernate hata verecektir.

Yazı dizimize M:N ilişkilerle devam edeceğiz.

Published by ksevindik on 2014-06-20

If you  plan to move repeating libraries of your several web applications depend on, to a shared folder of your application server, I would definitely say NO! to this request. One of my clients asked me about to centralise such  repeating libraries into a shared folder. Actually, I had written another blog post in which I mentioned about the problems that may arise, and had concluded that "it is much more preferable to keep application specific classes or jars isolated in each web application’s private classpath." in it. However, he insisted on seeing what will happen if we try to move them out...

I mentioned to him that main problem arise with some libraries/frameworks located in common/shared folder that need to load classes/resources which need to be placed in web application specific classpath locations, either WEB-INF/classes, or WEB-INF/lib. Unfortunately, due to ClassLoader hierarchy in web containers, such libraries/frameworks could easily fail to load application specific resources/classes located in web app specific classpath locations.

Web containers use ClassLoaders as well as WebAppClassLoaders, whose behaviour is a bit different than ordinary ClassLoaders, in order to load and serve web applications deployed. Each web application has its own WebAppClassLoader and they first look at those app specific locations (WEB-INF/classes and jars in WEB-INF/lib) to load required classes/resources. They consult to their parent ClassLoader after they fail to find them in those locations. Parent ClassLoaders show ordinary Java ClassLoader behaviour. They first ask their parent, and only if their parent returns null they will check their classpath locations.  Parents will also never ask to their children to resolve classes/resources.

In the end, we have hit by several different parts which need to load resources, located in WEB-INF/classes or WEB-INF/lib folders. One was Vaadin. It was located in shared folder, but it tried to load application specific class derived from com.vaadin.Application. Another problem arose from hibernate and ehcache pair. net.sf.ehcache.hibernate.EhCacheRegionFactory class which is in ehcache-core.jar tried to load ehcache.xml, located in WEB-INF/classes. Actually, those libraries should have been more careful about loading/accessing such resources/classes. However, in reality it is very easy to be hit by such a problem when you try to centralise common libraries into a shared folder. I consider that even one of the main obstacles for OSGI to be main stream was such class loading issues and incompatibilities of libraries in OSGI environments.

Published by ksevindik on 2014-04-18

Assume you have a Person with firstName and lastName properties, and a subclass of it called as Vet. You will have hbm.xml mapping files with the following content.

Person.hbml.xml

<hibernate-mapping>
<class name="com.javaegitimleri.petclinic.model.Person"
table="persons"
abstract="true">
<cache usage="read-write" />
<id name="id" column="ID" access="field">
<generator />
</id>
<version name="version" column="VERSION" type="integer"
access="field" />
<properties name="firstAndLastName" unique="true">
<property name="firstName" column="FIRST_NAME"
type="string" />
<property name="lastName" column="LAST_NAME"
type="string" />
</properties>
</class>
</hibernate-mapping>


Vet.hbm.xml

<hibernate-mapping>
<joined-subclass name="com.javaegitimleri.petclinic.model.Vet"
extends="com.javaegitimleri.petclinic.model.Person"
table="vets">
<key column="ID"/>
</joined-subclass>
</hibernate-mapping>


If you run a HQL like "from Vet v where v.lastName = 'Doe'", you will have an error indicating that LAST_NAME column not found in VETS table. Here is the SQL generated from this query in H2 database.

select
vet0_.ID as ID72_,
vet0_1_.VERSION as VERSION72_,
vet0_1_.FIRST_NAME as FIRST3_72_,
vet0_1_.LAST_NAME as LAST4_72_
from
vets vet0_
inner join
persons vet0_1_
on vet0_.ID=vet0_1_.ID
where
vet0_.LAST_NAME='y'

The problem is caused by <properties> element which is put to define a unique constraint on firstName and lastName properties together. Unfortunately, this grouping element causing hibernate not to realize that lastName attribute is defined in Person when it is accessed from its subclass within the query. When <properties> element is removed, HQL works as expected. This is probably a bug in xml based mapping.
Published by ksevindik on 2014-04-18

You may get following error when you try to generate JAXB classes from your XSD files within eclipse.

Error: Could not find or load main class com.sun.tools.internal.xjc.XJCFacade

The reason for this error is that you have configured eclipse to use JRE instead of JDK. If you add a JDK through Window>Preferences>Java>Installed JREs, and select it as the active JRE, you will probably get rid of this error. PS. In some situations, which I haven't fully understand yet, eclipse insists on using other JRE/JDK configuration other than my current selection. If your error persists after adding JDK, try removing other JRE entries from Installed JREs.

Published by ksevindik on 2014-04-12

Hibernate'deki sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde 1:M ilişkileri incelemeye başlamıştık. Sınıflar arası ilişkilerde en detaylı ilişki türü olan 1:M ilişkileri kaldığımız yerden incelemeye devam edelim.

1:M ilişkilerde kullanılan diğer bir collection tipi ise java.util.List'dir. List duplikasyona izin verir ve elemanların eklenme sıralarını da korur. Dolayısı ile elemanların liste içerisindeki sırasının veritabanında bir sütunda tutulması gerekir. Buna "index column" adı verilmektedir. Bu sütun JPA 2'de @OrderColumn annotasyonu ile tanımlanabilmektedir. JPA 2 öncesi Hibernate'e özel @IndexColumn annotasyonunun kullanılması gerekmekteydi. @OrderColumn ile @IndexColumn annotasyonlarının işlevleri aynı olmasına rağmen aralarında ufak bir fark vardır. @IndexColumn annotasyonu ile sıranın sıfırdan başka herhangi bir değerden başlaması sağlanabilir. @OrderColumn'da ise sütun değerleri mutlaka sıfırdan başlamak zorundadır.

List türündeki 1:M ilişkiler performans açısından en problemli olan ilişki türüdür. Liste içerisine yapılan ekleme ve çıkarmalar elemanların index column değerini değiştirebileceği için Hibernate index column değerlerini birkaç UPDATE ile güncelleme yoluna gidebilmektedir. Bu da eleman sayısının fazla olduğu ve elemanların sıralarının sıkça değiştiği durumlar için pek uygun değildir.

List tipli ilişkileri @JoinColumn ile eşleştirmek en sağlıklı yöntem olacaktır. Hibernate @JoinTable ile tanımlanmış liste tipli ilişkileri yönetirken bazı problemlere neden olmaktadır. Eğer @JoinTable kullanmış iseniz ve liste içindeki bir elemanı silmiş iseniz, Hibernate garip biçimde listenin son elemanını silmeye çalışmaktadır. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için bu bug'a bakabilirsiniz.

1:M list tipli ilişki eğer çift yönlü bir ilişki ise dikkat etmemiz gereken bir nokta daha vardır. Çift yönlü 1:M list ilişkide ilişkiyi yöneten tarafı belirtmek için mappedBy attribute'unu @OneToMany annotasyonu üzerinde kullanırsak ilişkiyi M:1 tarafı yöneteceği için Hibernate uygulama içerisinde çalışma zamanında liste içerisine yapılan ekleme ve çıkarmalara dikkat etmeyecek, bu durumda da index column değerleri sağlıklı biçimde yönetilemeyecektir. @ManyToOne annotasyonu ise mappedBy attribute içermez. mappedBy attribute 1:M tarafında da kullanılmadığı takdirde ilişki aynı anda hem 1:M, hem de M:1 tarafından yönetilecektir. Böyle bir durumda Hibernate ilişkinin yönetilmesi için birden fazla SQL ifadesi üretebilir. Ayrıca teknik olarak burada aynı tür iki entity arasında çift yönlü bir 1:M ilişkisi değil, tek yönlü 1:M ve M:1 şeklinde iki farklı ilişki söz konusudur. İş mantığına göre bazen bu şekilde ilişkiler olabilir. Ancak çift yönlü 1:M ilişki ihtiyacı söz konusu olduğunda bu yanlış bir eşleme anlamına gelmektedir. Kısaca çift yönlü liste tipli ilişkiler mutlaka 1:M tarafı üzerinden yönetilmelidir. Çift yönlü 1:M list ilişkinin source entity tarafını yöneten taraf yapmak için gereken, aynı @JoinColumn annotasyonunu iki tarafta da tanımlamak ancak M:1 tarafının insertable ve updateable attribute'larını "false" yaparak bu tarafın salt okunur bir ilişki olmasını sağlamaktır.

Map kullanılan 1:M ilişkileri ise en nadir karşımıza çıkan ilişkilerdir. Ancak bazı özel senaryolarda oldukça kullanışlı olabilmektedirler. Bilindiği üzere java.util.Map Java Collection API'sine dahildir, ancak bir collection değildir. key-value ikililerini tutar. Key değerleri map içerisinde benzersiz olmalıdır. Başka bir ifade ile key değerleri üzerinden map içerisinde duplikasyona izin verilmez. Eklenen key-value pair'lerinin ekleme sıraları ise korunmaz. Value değerleri entity olan map tipli 1:M ilişkilerde key değerlerinin ne olacağı @MapKey annotasyonu ile belirtilmelidir. @MapKey annotasyonuna verilen değer hedef entity'nin sınıfındaki bir "property"nin ismi olmalıdır. En sık düşülen hatalardan birisi buraya sütun ismi yazmaktır. Bu property ayrıca "persistent" bir property olmalıdır.

Bir sonraki yazımızda bileşen içeren 1:M ilişkileri daha yakından inceleyeceğiz.

Published by moksuzer on 2014-03-09

Herkese merhabalar. Güvenli, kriptolu iletişim amacıyla https bağlantısnı kullanırız. Client tarafı, server tarafının kim olduğunu güvenilir bir sertifika ile bilebilir. Client authentication (istemci kimlik doğrulaması) dediğimiz olay ise client'ın göndereceği sertifika ile kimliğinin doğrulanmasından ibarettir.  Bu yazımızda  tomcat'in client authentication özelliğini devreye almayı göreceğiz.

Öncelikle elimizde client sertifikalarını kendisinden üreteceğimiz bir root sertifika bulunması gerekiyor. Bu sunucu sertifikasını tomcat'in truststore'una koyacağız. HTTPS bağlantı kurulabilmesi için client'ın authenticated olmasını zorunlu tutacağız. Bunun için clienttan bir sertifika göndermesini isteyeceğiz. Clienttan gelen sertifika eğer tomcat truststore'da bulunan sertifikalarca güvenilir bulunursa bağlantı gerçekleşecektir.

SSL ile https bağlantısı konfigürasyonu yapmamız gerekiyor. Bunun için bir keystore ve truststore gerekli. Java keytool aracını kullanarak bunları üretebiliriz:

keytool -genkeypair -alias tomcat -keyalg RSA -keystore keystore.jks

Komutunu kullanarak keystore üretebiliriz.

Sunucu sertifikasını import ettiğimiz bir truststore üreten komut:

keytool -import  -file server_certificate.cer -keystore truststore.jks

Tomcat konfigürasyon dosyalarından server.xml dosyasında https bağlantısı tanımını eklemeliyiz.
clientAuth="true" parametresi, bağlantı kurulabilmesi için client'ın geçerli bir sertifika göndermesini zorunlu kılmaktadır. "want" değerini verir isek, sunucu yine sertifika isteyecektir fakat geçerli bir sertifika gelmemesi halinde de bağlantı gerçekleşecektir. Public içerik sunmak istediğimiz durumlarda kullanılabilir. "false" değeri verilmesi durumunda herhangi bir kimlik sorgulaması yapılmayacaktır.

<Connector SSLEnabled="true" clientAuth="true"
disableUploadTimeout="true" maxThreads="150"
port="8443" keyAlias="tomcat" keystoreFile="/path/to/keystore.jks" keystorePass="password"
truststoreFile="/path/to/truststore.jks"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
secure="true" sslProtocol="TLS" />

Sunucu tarafında yapılacak konfigürasyonu tamamladık. Client sertifikası yüklü olan bir browserdan yapılacak isteklerle konfigürasyonumuzu test edebiliriz.

Published by myucel on 2014-01-25

William Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet, yıllar boyunca oyuncularını belki kolayca hatırlayamayacağımız bir çok filme ya da tiyatro oyununa konu olmuş, adlarını çoktan unuttuğumuz farklı yayın evleri tarafından defalarca basımı yapılmış fevkalade bir eserdir. Nedir Hamlet'i bu denli farklı ve ölümsüz yapan? Elbette ki oldukça ustalıkla kurgulanmış senaryosu.

Hamlet'ten bir alıntıyı “Yazılım Projelerinde Gereksinim Analizi” adlı yazı dizimizin devamı niteliğinde olan bu yazımızın başlığı olarak kullanmamın bir sebebi var. Yazılım projeleri de tıpkı bir tiyatro oyunu gibi kurgulanır, tasarlanır ve sahneye konur. Bu sürecin belki de en önemli safhası, senaryoları gerektiği titizlikte hazırlamaktır. Senaryolar, hali hazırda (as is) var olan işleyişi analiz etmekte olduğu kadar ortaya konacak (to be) olan çözüm için de büyük öneme sahiptir. Bu nedenle senaryolar üzerinde mutabık kalmak geliştirilecek olan ürün için harcanan efor ve zamanın boşa gitmemesi için oldukça önemlidir.

Senaryoları belirlerken yapılan en büyük yanlışlardan biri, ortaya konacak olan çözüme yoğunlaşmaktır. Bu durum, analistin mevcut işleyişteki ince noktaları gözden kaçırmasına sabep olabilir. Özellikle konuşkan paydaşlarla yapılan analiz çalışmalarında zamanın boşa geçtiği ve ilerleme kaydedilemediği algısı analisti sonuç odaklı düşünmeye itebilir. Bunun sonucunda da analist, söyleşiyi farklı noktalara yönlendirebilir. Bu anlar oldukça riskli dönüm noktalarıdır. Çünkü o an için önemsiz ve kapsam dışı olarak görülen bir detay ilerleyen safhalarda hayati öneme sahip bir konunun temeli olabilir.

Bu tür durumlarda yapılması gereken, soğukkanlı davranmak ve sınırları net bir biçimde belirlemektir. Bunun için de yapılması gereken, eğer konunun farklı noktalara gittiği şeklinde bir algı oluşmuş ise, projenin başlangıcında ortaya koyduğumuz amaç ve kazanımları yeniden gündeme getirmek konuşulanların bu kazanımlara olan etkisini masaya  yatırmak olmalıdır.

Çoğu zaman geliştirilecek olan uygulamanın sunacağı kabiliyetlere odaklanmak, business açısından önemli olan adımları gözden kaçırmaya yol açabilir. Gözden kaçan bu noktalar aslında doğrudan uygulama ile ilgili olmasa da dolaylı olarak uygulamayı etkileyecek adımlar olabilir. Bu aşamalar net bir biçimde belirlenmez ise projenin ilerleyen aşamalarında bu boşluk yersiz ve yanlış varsayımlarla doldurulabilir. Bu da gereksinimleri karşılamaktan uzak bir ürünün ortaya çıkmasına sebep olur.

Bu bağlamda senaryoları business ve product senaryolar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Business senaryolar işleyişi uçtan uca kapsayan tüm hikayedir. Product senaryolar ise hikayenin bütünü içerisinde uygulama tarafından gerçekleştirilecek olan kısımlardır. Önceki yazılarımızda da değindiğimiz su sipariş sistemi üzerinden örnek verecek olursak; müşterinin telefon açması ile başlayan ve suyu alıp ödemeyi yapması ile sonlanan sürecin tümü bir business senaryodur. Bu senaryo müşterinin çağrı merkezini araması ile başlar, çağrı merkezi müşterinin siparişini, teslimat ve ödeme bilgilerini alır ve dağıtıcıya iletir, dağıtıcı siparişi teslim eder ve ödemeyi tahsil eder. Kabaca tanımladığımız bu işleyiş detaylandırıldıkça bazı adımların geliştirilecek uygulama üzerinden yürüyeceği, bazı adımların ise manuel işletileceği ortaya çıkacaktır. Product senaryolarını açık ve net bir biçimde belirleyebilmek için öncelikle business senaryolar belirlenmelidir.

Senaryolar üzerinde çalışmaya ilk olarak normal işleyiş (happy path) üzerinden başlamak gereklidir. Özellikle teknik kişilerin bulunduğu çalışmalarda, belki de entellektüel seviyenin korunmaya çalışılmasından dolayı, konunun akışı normal işleyişten çok aykırı ve özel durumlara yönlenebilir. Bu gidişat bir süre sonra insanların kendilerini ana fikirden uzaklaşmış ve problemlere work around çözümler arar hale gelmiş bir yerlerde gezinirken bulmalarına sebep olabilir. Bu nedenle normal durum senaryolarını tam olarak bitirmeden aykırı ve özel durumlara geçilmemelidir.

Normal durum senaryoları tamamlandıktan sonra alternatif işleyişler üzerine düşünülmelidir. Alternatif akışlar normal işleyişe paralel olarak yürütülebilen ve sonunda aynı sonuca ulaştıran farklı yollardır. Örneğin müşterinin ödemeyi nakit yapması beklenirken promosyon kuponu kullanması gibi.

Alternatif adımlar da belirlendikten sonra aykırı durumlar ve what-if senaryoları üzerinde konuşulmalıdır. Aykırı durumlar, normal işleyişi kesintiye uğratan adımlardır. Örneğin "Dağıtıcı müşterinin adresine gittiğinde adreste kimse yoksa ne yapmalı?" sorusunun cevabı bir aykırı durum senaryosudur.

Aykırı durum senaryoları da net bir biçimde ortaya konduktan sonra negatif senaryolar üzerinde çalışılmalıdır. Negatif senaryolar, normal akışta adımların art niyetle ya da bilmeyerek! farklı bir biçimde işletilmesi durumudur. Örneğin müşterinin aslında olmayan bir adres vermesi durumunun ele alınması.

Senaryolar üzerinde yukarıda belirttiğimiz detaylarda çalışıldıkça işleyiş evrilecek ve tıpkı bir heykeltraşın eseri gibi zamanla mükemmelleşecektir. Böylece business ve product senaryolar arasındaki ayrım ve sınırlar da daha da belirgin bir hale gelecektir. Bundan sonraki adım, senaryoların detayların gözden kaçırılmasını önleyecek bir biçimde ifade edilmesidir. Bunun için use-case çizenekleri, metinsel bir şablon ya da aktivite diyagramları kullanılabilir. Bunlardan hangisini kullanmak daha iyidir gibi bir tartışmaya girmeyi oldukça gereksiz bulduğumu özellikle belirtmek isterim. Neticede bunların her biri bizim alet çantamız içindeki araçlarımızdır. Uygun olanını kullanmak da tamamen bize kalmış.

Page: 1/27Fast NextLast Page
123427