Loading...
 

Harezmi IT Solutions Blog

Published by ksevindik on 2015-11-13 ksevindik

Hibernate'in dokümante edilmemiş özelliklerden birisi de import.sql kabiliyetidir. Eğer root classpath'e import.sql isimli bir dosya eklerseniz ve bu dosya içerisine de SQL ifadeleri yazarsanız Hibernate şema export adımından sonra bu SQL ifadelerini çalıştıracaktır. Bu yöntem ile test veya development sırasında örnek verinin DB'ye eklenmesi mümkündür. import.sql kullanırken dikkat edilmesi gereken bir iki husus söz konusudur. Bunlardan birisi yazılacak SQL ifadeleri DB spesifik olacaktır. Diğeri ise import.sql'in çalıştırılabilmesi için hibernate.hbm2ddl.auto property değerinin ya "create" ya da "create-drop" olmasıdır.

Tabi Spring kullanıcıları için bu tür örnek veri populate etme kabiliyetleri çok primitif gelecektir. Spring tarafında veya gibi namespace elemanları ile bırakın uygulama düzeyinde test sınıflarına özel örnek veri yüklemek çok kolay bir iştir.

<jdbc:embedded-database id="dataSource">
  <jdbc:script location="classpath:schema.sql"/>
  <jdbc:script location="classpath:test-data.sql"/>
</jdbc:embedded-database>

<jdbc:initialize-database data-source="dataSource">
  <jdbc:script location="classpath:com/foo/sql/db-schema.sql"/>
  <jdbc:script location="classpath:com/foo/sql/db-test-data.sql"/>
</jdbc:initialize-database>
Published by ksevindik on 2015-11-12 ksevindik

ULAKBİM tarafından düzenlenen Kamuda Açık Kaynak Konferansı'ında Spring Framework'ü etraflıca tanıttığımız Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme isimli bir sunum yaptık. Katılım oldukça yoğundu. Sunumu Spring, kurumsal uygulamaların özellikleri ve orta katman ihtiyaçları ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin ardından demo ağırlıklı gerçekleştirdik.

12.11.2015 tarihinde ULAKBİM tarafından düzenlenen Kamuda Açık Kaynak kullanımı ile ilgili etkinlikte yaptığımız Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme isimli sunumdan bir görüntü


Kurumsal Java Eğitimleri'mizde sürekli olarak kullandığımız petclinic örneği üzerinde sıfırdan bir Spring konfigürasyonu nasıl yapılır, en basit biçimde standalone ortamda Spring ApplicationContext nasıl yaratılır ve kullanılır ile başlayarak Spring'in sağladığı pek çok kabiliyeti adım adım örnekledik.

12.11.2015 tarihinde ULAKBİM tarafından düzenlenen Kamuda Açık Kaynak kullanımı ile ilgili etkinlikte yaptığımız Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme isimli sunumdan bir görüntü


Bu örnekler arasında Spring ile entegrasyon birim testleri, JDBC ile veri erişim kabiliyetleri nelerdir, transaction yönetimi, servis metotları düzeyinde cache'leme ve validasyon kabiliyetleri, aspect oriented programlamada Spring'in sağladığı kolaylıklar, custom bir aspect'in yazılması ve çalıştırılması, standalone ortamda yapılan bütün bu konfigürasyonun web ortamına taşınarak uygulamanın çalıştırılması, MVC ve REST kabiliyetleri, Spring Security'nin form ve HTTP basic authentication kabiliyetleri mevcuttu. Katılımcılar 3 saate yakın süren oturum boyunca bütün bu özelliklere sahip kurumsal bir web uygulamasının Spring kullanılarak nasıl geliştirilebileceğini gözleme şansına sahip oldular.

20151112 ULAKBIM KAK Spring Framework Sunumu

Published by ksevindik on 2015-09-08 ksevindik

Some things have been changed in Spring Security 4.x compared to previous 3.2.x branches. They are not overwhelming but you may have to deal with them so that your application can work without any problem after upgrading to Spring 4.x release. I noted them down during my upgrade process, and post here in case you need.

 • For a long time login processing url, username and password request parameter names of UsernamePasswordAuthenticationFilter were j_spring_security_check, j_username and j_password consecutively. They are now replaced with login, username and password by default.

 • CSRF protection feature is available for sometime, but it was disabled by default. However, Spring Security 4.x comes with CSRF protection enabled by default. This change has consequences to your web requests, especially pages which perform form submission with HTTP POST method. You need to add an hidden input parameter as following;

<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}">

 • element had use-expressions="false" in Spring 3.2.x series. Therefore l&gt; elements were usually being configured with ROLE_xxx access attributes by default. This has changed in Spring 4.x as well. From now on, anyone who starts using Spring Security, should provide intercept-url access attributes with expressions returning boolean value.

 • logout processing url has been also changed to logout from spring_security_logout. LogoutFilter is now only accepting POST requests. Therefore, you need to add a simple logout form which is calling logout with HTTP POST method.

<form action="logout" method="post">
	<input type="submit" value="Logout"> 
	<input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}">
</form>


However, it is not currently possible to change configuration of LogoutFilter so that it should work with HTTP GET requests.

 • RememberMeAuthenticationFilter were querying _spring_security_remember_me request parameter to save initiate remember-me mechanism. This has changed to remember-me in Spring 4.x.

 • Some classes in acl packages were also changed as well. Therefore you may need to change your acl bean configuration if you are using ACL in your project.
Published by ksevindik on 2015-09-06 ksevindik

Bir önceki yazımızda 1:M entity-bileşen türü ilişkileri incelemiştik. Bu yazımızda ise M:N ilişkileri incelemeye başlayacağız.

M:N ilişkiler sadece entity'ler arasında olabilir. İlişkili entity'lerin bilgisi veritabanında bir "association tablo"da tutulur. İlişkiler tek veya çift yönlü olabilirler. Eğer çift yönlü bir M:N ilişki varsa, taraflardan birisi bu ilişkiyi yöneten olarak tanımlanmalıdır. Hedef entity'lerin tutulduğu Collection sınıfının türüne  göre de M:N ilişki List,Set,Bag veya Map şeklinde olabilir.

M:N ilişki kurmak için @ManyToMany anotasyonu kullanılır. Eğer ilişki çift yönlü ise ilişkinin diğer tarafına da @ManyToMany anotasyonu yerleştirilir. Çift yönlü ilişkilerde yöneten taraf mappedBy attribute ile tanımlanır. İlişki ister tek, isterse çift yönlü olsun association tablo tanımı yapılmalıdır. Bunun için @JoinTable anotasyonu kullanılır. @JoinTable anotasyonunda tablo isminin yanı sıra her iki entity'nin tablolarına doğru kurulacak FK ilişkilerinin bilgilerinin de belirtilmesi gerekir. joinColumns attribute'una source entity'nin PK'sına, inverseJoinColumns attribute'unda ise target entity'nin PK'sına doğru referans verilmesi gerekir. Bu referanslar association tablo'da iki ayrı sütun olarak karşılık bulur.

M:N ilişkilerinde genellikle association tablo içerisinde ilişkili tablolara FK veren bu iki sütun dışında ilave başka bilgilerin de tutulması söz konusudur. Bu ilave bilgiler ilişki ile ilgili bilgilerdir. Örneğin, ilişkinin kim tarafından kurulduğu, ne zaman kurulduğu, geçerlilik süresi vb. Böyle bir durumda association tablonun da ayrı bir entity veya bileşen sınıf ile eşleştirilmesi gerekir. Association tablo da ayrı bir entity ile eşleştirildiği vakit bu durumda M:N ilişki iki tane 1:M ilişkiye dönüşmektedir. Association tablo bir entity veya embedabble ile eşleştirilebilir. Her ikisinin de kendine göre artı ve eksileri vardır.

Association tablo entity ile eşleştirildiği vakit asıl M:N ilişkisinin her iki yanından da bu "association entity"ye 1:M referanslar verilebilir. Association entity'den de bu source ve target entity'lere M:1 referans verilebilir. Association tablonun entity ile eşleştirilmesinin en önemli artısı M:N ilişkideki her iki entity'den de association entity'ye referanslar verilebilmesidir. Association entity kendi başına Hibernate'deki entity'lerin yaşam döngüsüne dahil olacaktır. Bu durumda da association entity'nin collection'dan çıkarılması entity'nin silinmesi anlamına da geleceği için genellikle bu tür 1:M ilişkiler orphanRemoval=true attribute ile parent-child şeklinde tanımlanmaktadır.

Diğer senaryo ise association tablo'nun entity yerine embeddable bir bileşen sınıf ile eşleştirilmesidir. Association tablo bir bileşen sınıf ile eşleştirildiği takdirde asıl M:N ilişkideki source ve target entity'lerin hangisinde bu bileşenleri içeren collection'ın tanımlanacağına karar vermek gerekir. Çünkü bileşenler sadece ve sadece tek bir entity instance'ına ait olabilirler. Ancak bileşen içerisinden bir veya daha fazla farklı türde entity ile M:1 ilişki kurulması mümkündür. Bu şekilde association tablo bir embeddable ile eşleştirilerek M:N ilişki association tablosuna karşılık gelen bileşen ile birlikte tanımlanmış olur.

M:N ilişkiler lazy veya eager olarak tanımlanabilir. Default olarak M:N ilişkiler lazy'dir. Ancak @ManyToMany anotasyonundaki fetchType attribute'una değer olarak FetchType.EAGER değeri verilerek M:N ilişki eager yüklenebilir.

Bu yazı ile birlikte, Hibernate'de sınıf ilişkilerini incelediğimiz altı bölümlük yazı dizimizi tamamlamış oluyoruz. Sonuç olarak, Hibernate'de veya JPA'da sınıflar arası ilişkilerin iş mantığının ve veri modelin ihtiyaçlarına göre uygun ve doğru biçimde oluşturulmasının çalışma zamanındaki persistence işlemlerinin sağlıklı ve hızlı biçimde yürütülmesi için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Published by ksevindik on 2015-08-30 ksevindik

Hibernate'de sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde entity'ler arasındaki 1:M türünden ilişkileri ele almıştık. Bu bölümde ise target sınıfı component yani bileşen olan 1:M ilişkileri inceleyeceğiz. Bildiğimiz gibi bileşenler sadece tek bir entity instance'a ait olabilirler ve kendi başlarına var olamazlar. Başka bir ifade ile ait oldukları parent entity instance'ın yaratılmasından sonraki bir zamanda onunla ilişkilendirilerek yaratılırlar, ve parent entity ile olan ilişkileri ortadan kalktığı anda da veritabanından da silinirler.

entity - component 1:M ilişkisi source entitydeki collection property'si üzerinde @ElementCollection anotasyonu ile tanımlanır. Hedef bileşen sınıfı basic Java tipinden bir sınıf, yani Integer, Long, String, Boolean, Date vb, veya @Embeddable anotasyonu ile işaretli custom bir sınıf olabilir.

Varsayılan durumda 1:M ilişkiler LAZY tanımlandıkları için parent entity yüklendiğinde ilişkili bileşenler yüklenmezler. Parent entity yüklendiği anda ilişkili bileşenlerin de yüklenmesi için @ElementCollection'ın fetch attribute'unun değerinin FetchType.EAGER olarak set edilmesi gerekir. 1:M bileşen içeren ilişkiler tek yönlü veya çift yönlü olarak tanımlanabilir. Hibernate'e özel @Parent anotasyonu bileşen sınıfının içerisinde parent entity property'si üzerinde kullanılarak bileşen içerisinden parent entity'ye erişilmesi sağlanabilir. JPA tarafından bu anotasyon desteklenmemektedir. JPA'da ise bileşenden ait olduğu parent entity'ye referans normal bir M:1 ilişki tanımı ile gerçekleştirilebilir. Bileşen içerisinde M:1 ilişkileri sadece parent entity'ye doğru değil herhangi türden bir entity'ye doğru da kurulabilir.

1:M bileşen içeren ilişkilerde bileşenlere ait veri ayrı bir tabloda tutulur. Bu tablonun yönetilmesi için JPA @CollectionTable anotasyonunu sunmaktadır. @CollectionTable anotasyonu ile tablonun ismi, bileşen tablosundan parent entity'nin tablosuna olan join column'un ismi vs yönetilebilir. Bileşen tablosundaki diğer sütun veya sütunlar ise bileşenin sınıfı üzerinden elde edilmektedir. Eğer bileşen sınıfı basic bir Java tipinden ise sütun ismi @CollectionTable anotasyonu ile birlikte kullanılan @Column anotasyonundan elde edilecektir. Eğer bileşen sınıfı @Embeddable anotasyonu ile işaretlenmiş custom bir tip ise bu durumda sütun isimleri hedef sınıfın property'lerindeki @Column tanımlarından elde edilecektir.

Collection tipi bag, list, set veya map olabilir. List tanımı için entity-entity ilişkilerinde olduğu gibi @OrderColumn anotasyonu kullanılması gerekir. Map için ise key değerlerinin tutulduğu sütun @MapKeyColumn anotasyonu ile belirtilmelidir. Burada eğer bileşen tipi embeddable bir sınıf ise  key column embeddable sınıfın persistent property'lerinin dışında bir sütuna karşılık gelmelidir. Aksi takdirde Hibernate hata verecektir.

Yazı dizimize M:N ilişkilerle devam edeceğiz.

Published by ksevindik on 2014-06-20 ksevindik

If you  plan to move repeating libraries of your several web applications depend on, to a shared folder of your application server, I would definitely say NO! to this request. One of my clients asked me about to centralise such  repeating libraries into a shared folder. Actually, I had written another blog post in which I mentioned about the problems that may arise, and had concluded that "it is much more preferable to keep application specific classes or jars isolated in each web application’s private classpath." in it. However, he insisted on seeing what will happen if we try to move them out...

I mentioned to him that main problem arise with some libraries/frameworks located in common/shared folder that need to load classes/resources which need to be placed in web application specific classpath locations, either WEB-INF/classes, or WEB-INF/lib. Unfortunately, due to ClassLoader hierarchy in web containers, such libraries/frameworks could easily fail to load application specific resources/classes located in web app specific classpath locations.

Web containers use ClassLoaders as well as WebAppClassLoaders, whose behaviour is a bit different than ordinary ClassLoaders, in order to load and serve web applications deployed. Each web application has its own WebAppClassLoader and they first look at those app specific locations (WEB-INF/classes and jars in WEB-INF/lib) to load required classes/resources. They consult to their parent ClassLoader after they fail to find them in those locations. Parent ClassLoaders show ordinary Java ClassLoader behaviour. They first ask their parent, and only if their parent returns null they will check their classpath locations.  Parents will also never ask to their children to resolve classes/resources.

In the end, we have hit by several different parts which need to load resources, located in WEB-INF/classes or WEB-INF/lib folders. One was Vaadin. It was located in shared folder, but it tried to load application specific class derived from com.vaadin.Application. Another problem arose from hibernate and ehcache pair. net.sf.ehcache.hibernate.EhCacheRegionFactory class which is in ehcache-core.jar tried to load ehcache.xml, located in WEB-INF/classes. Actually, those libraries should have been more careful about loading/accessing such resources/classes. However, in reality it is very easy to be hit by such a problem when you try to centralise common libraries into a shared folder. I consider that even one of the main obstacles for OSGI to be main stream was such class loading issues and incompatibilities of libraries in OSGI environments.

Published by ksevindik on 2014-04-18 ksevindik

Assume you have a Person with firstName and lastName properties, and a subclass of it called as Vet. You will have hbm.xml mapping files with the following content.

Person.hbml.xml

<hibernate-mapping>
<class name="com.javaegitimleri.petclinic.model.Person"
table="persons"
abstract="true">
<cache usage="read-write" />
<id name="id" column="ID" access="field">
<generator />
</id>
<version name="version" column="VERSION" type="integer"
access="field" />
<properties name="firstAndLastName" unique="true">
<property name="firstName" column="FIRST_NAME"
type="string" />
<property name="lastName" column="LAST_NAME"
type="string" />
</properties>
</class>
</hibernate-mapping>


Vet.hbm.xml

<hibernate-mapping>
<joined-subclass name="com.javaegitimleri.petclinic.model.Vet"
extends="com.javaegitimleri.petclinic.model.Person"
table="vets">
<key column="ID"/>
</joined-subclass>
</hibernate-mapping>


If you run a HQL like "from Vet v where v.lastName = 'Doe'", you will have an error indicating that LAST_NAME column not found in VETS table. Here is the SQL generated from this query in H2 database.

select
vet0_.ID as ID72_,
vet0_1_.VERSION as VERSION72_,
vet0_1_.FIRST_NAME as FIRST3_72_,
vet0_1_.LAST_NAME as LAST4_72_
from
vets vet0_
inner join
persons vet0_1_
on vet0_.ID=vet0_1_.ID
where
vet0_.LAST_NAME='y'

The problem is caused by <properties> element which is put to define a unique constraint on firstName and lastName properties together. Unfortunately, this grouping element causing hibernate not to realize that lastName attribute is defined in Person when it is accessed from its subclass within the query. When <properties> element is removed, HQL works as expected. This is probably a bug in xml based mapping.
Published by ksevindik on 2014-04-18 ksevindik

You may get following error when you try to generate JAXB classes from your XSD files within eclipse.

Error: Could not find or load main class com.sun.tools.internal.xjc.XJCFacade

The reason for this error is that you have configured eclipse to use JRE instead of JDK. If you add a JDK through Window>Preferences>Java>Installed JREs, and select it as the active JRE, you will probably get rid of this error. PS. In some situations, which I haven't fully understand yet, eclipse insists on using other JRE/JDK configuration other than my current selection. If your error persists after adding JDK, try removing other JRE entries from Installed JREs.

Published by ksevindik on 2014-04-12 ksevindik

Hibernate'deki sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde 1:M ilişkileri incelemeye başlamıştık. Sınıflar arası ilişkilerde en detaylı ilişki türü olan 1:M ilişkileri kaldığımız yerden incelemeye devam edelim.

1:M ilişkilerde kullanılan diğer bir collection tipi ise java.util.List'dir. List duplikasyona izin verir ve elemanların eklenme sıralarını da korur. Dolayısı ile elemanların liste içerisindeki sırasının veritabanında bir sütunda tutulması gerekir. Buna "index column" adı verilmektedir. Bu sütun JPA 2'de @OrderColumn annotasyonu ile tanımlanabilmektedir. JPA 2 öncesi Hibernate'e özel @IndexColumn annotasyonunun kullanılması gerekmekteydi. @OrderColumn ile @IndexColumn annotasyonlarının işlevleri aynı olmasına rağmen aralarında ufak bir fark vardır. @IndexColumn annotasyonu ile sıranın sıfırdan başka herhangi bir değerden başlaması sağlanabilir. @OrderColumn'da ise sütun değerleri mutlaka sıfırdan başlamak zorundadır.

List türündeki 1:M ilişkiler performans açısından en problemli olan ilişki türüdür. Liste içerisine yapılan ekleme ve çıkarmalar elemanların index column değerini değiştirebileceği için Hibernate index column değerlerini birkaç UPDATE ile güncelleme yoluna gidebilmektedir. Bu da eleman sayısının fazla olduğu ve elemanların sıralarının sıkça değiştiği durumlar için pek uygun değildir.

List tipli ilişkileri @JoinColumn ile eşleştirmek en sağlıklı yöntem olacaktır. Hibernate @JoinTable ile tanımlanmış liste tipli ilişkileri yönetirken bazı problemlere neden olmaktadır. Eğer @JoinTable kullanmış iseniz ve liste içindeki bir elemanı silmiş iseniz, Hibernate garip biçimde listenin son elemanını silmeye çalışmaktadır. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için bu bug'a bakabilirsiniz.

1:M list tipli ilişki eğer çift yönlü bir ilişki ise dikkat etmemiz gereken bir nokta daha vardır. Çift yönlü 1:M list ilişkide ilişkiyi yöneten tarafı belirtmek için mappedBy attribute'unu @OneToMany annotasyonu üzerinde kullanırsak ilişkiyi M:1 tarafı yöneteceği için Hibernate uygulama içerisinde çalışma zamanında liste içerisine yapılan ekleme ve çıkarmalara dikkat etmeyecek, bu durumda da index column değerleri sağlıklı biçimde yönetilemeyecektir. @ManyToOne annotasyonu ise mappedBy attribute içermez. mappedBy attribute 1:M tarafında da kullanılmadığı takdirde ilişki aynı anda hem 1:M, hem de M:1 tarafından yönetilecektir. Böyle bir durumda Hibernate ilişkinin yönetilmesi için birden fazla SQL ifadesi üretebilir. Ayrıca teknik olarak burada aynı tür iki entity arasında çift yönlü bir 1:M ilişkisi değil, tek yönlü 1:M ve M:1 şeklinde iki farklı ilişki söz konusudur. İş mantığına göre bazen bu şekilde ilişkiler olabilir. Ancak çift yönlü 1:M ilişki ihtiyacı söz konusu olduğunda bu yanlış bir eşleme anlamına gelmektedir. Kısaca çift yönlü liste tipli ilişkiler mutlaka 1:M tarafı üzerinden yönetilmelidir. Çift yönlü 1:M list ilişkinin source entity tarafını yöneten taraf yapmak için gereken, aynı @JoinColumn annotasyonunu iki tarafta da tanımlamak ancak M:1 tarafının insertable ve updateable attribute'larını "false" yaparak bu tarafın salt okunur bir ilişki olmasını sağlamaktır.

Map kullanılan 1:M ilişkileri ise en nadir karşımıza çıkan ilişkilerdir. Ancak bazı özel senaryolarda oldukça kullanışlı olabilmektedirler. Bilindiği üzere java.util.Map Java Collection API'sine dahildir, ancak bir collection değildir. key-value ikililerini tutar. Key değerleri map içerisinde benzersiz olmalıdır. Başka bir ifade ile key değerleri üzerinden map içerisinde duplikasyona izin verilmez. Eklenen key-value pair'lerinin ekleme sıraları ise korunmaz. Value değerleri entity olan map tipli 1:M ilişkilerde key değerlerinin ne olacağı @MapKey annotasyonu ile belirtilmelidir. @MapKey annotasyonuna verilen değer hedef entity'nin sınıfındaki bir "property"nin ismi olmalıdır. En sık düşülen hatalardan birisi buraya sütun ismi yazmaktır. Bu property ayrıca "persistent" bir property olmalıdır.

Bir sonraki yazımızda bileşen içeren 1:M ilişkileri daha yakından inceleyeceğiz.