Loading...
 

Harezmi IT Solutions Blog

RSS feed
Published by ksevindik on 2015-08-30

Hibernate'de sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde entity'ler arasındaki 1:M türünden ilişkileri ele almıştık. Bu bölümde ise target sınıfı component yani bileşen olan 1:M ilişkileri inceleyeceğiz. Bildiğimiz gibi bileşenler sadece tek bir entity instance'a ait olabilirler ve kendi başlarına var olamazlar. Başka bir ifade ile ait oldukları parent entity instance'ın yaratılmasından sonraki bir zamanda onunla ilişkilendirilerek yaratılırlar, ve parent entity ile olan ilişkileri ortadan kalktığı anda da veritabanından da silinirler.

entity - component 1:M ilişkisi source entitydeki collection property'si üzerinde @ElementCollection anotasyonu ile tanımlanır. Hedef bileşen sınıfı basic Java tipinden bir sınıf, yani Integer, Long, String, Boolean, Date vb, veya @Embeddable anotasyonu ile işaretli custom bir sınıf olabilir.

Varsayılan durumda 1:M ilişkiler LAZY tanımlandıkları için parent entity yüklendiğinde ilişkili bileşenler yüklenmezler. Parent entity yüklendiği anda ilişkili bileşenlerin de yüklenmesi için @ElementCollection'ın fetch attribute'unun değerinin FetchType.EAGER olarak set edilmesi gerekir. 1:M bileşen içeren ilişkiler tek yönlü veya çift yönlü olarak tanımlanabilir. Hibernate'e özel @Parent anotasyonu bileşen sınıfının içerisinde parent entity property'si üzerinde kullanılarak bileşen içerisinden parent entity'ye erişilmesi sağlanabilir. JPA tarafından bu anotasyon desteklenmemektedir. JPA'da ise bileşenden ait olduğu parent entity'ye referans normal bir M:1 ilişki tanımı ile gerçekleştirilebilir. Bileşen içerisinde M:1 ilişkileri sadece parent entity'ye doğru değil herhangi türden bir entity'ye doğru da kurulabilir.

1:M bileşen içeren ilişkilerde bileşenlere ait veri ayrı bir tabloda tutulur. Bu tablonun yönetilmesi için JPA @CollectionTable anotasyonunu sunmaktadır. @CollectionTable anotasyonu ile tablonun ismi, bileşen tablosundan parent entity'nin tablosuna olan join column'un ismi vs yönetilebilir. Bileşen tablosundaki diğer sütun veya sütunlar ise bileşenin sınıfı üzerinden elde edilmektedir. Eğer bileşen sınıfı basic bir Java tipinden ise sütun ismi @CollectionTable anotasyonu ile birlikte kullanılan @Column anotasyonundan elde edilecektir. Eğer bileşen sınıfı @Embeddable anotasyonu ile işaretlenmiş custom bir tip ise bu durumda sütun isimleri hedef sınıfın property'lerindeki @Column tanımlarından elde edilecektir.

Collection tipi bag, list, set veya map olabilir. List tanımı için entity-entity ilişkilerinde olduğu gibi @OrderColumn anotasyonu kullanılması gerekir. Map için ise key değerlerinin tutulduğu sütun @MapKeyColumn anotasyonu ile belirtilmelidir. Burada eğer bileşen tipi embeddable bir sınıf ise  key column embeddable sınıfın persistent property'lerinin dışında bir sütuna karşılık gelmelidir. Aksi takdirde Hibernate hata verecektir.

Yazı dizimize M:N ilişkilerle devam edeceğiz.

Published by ksevindik on 2014-06-20

If you  plan to move repeating libraries of your several web applications depend on, to a shared folder of your application server, I would definitely say NO! to this request. One of my clients asked me about to centralise such  repeating libraries into a shared folder. Actually, I had written another blog post in which I mentioned about the problems that may arise, and had concluded that "it is much more preferable to keep application specific classes or jars isolated in each web application’s private classpath." in it. However, he insisted on seeing what will happen if we try to move them out...

I mentioned to him that main problem arise with some libraries/frameworks located in common/shared folder that need to load classes/resources which need to be placed in web application specific classpath locations, either WEB-INF/classes, or WEB-INF/lib. Unfortunately, due to ClassLoader hierarchy in web containers, such libraries/frameworks could easily fail to load application specific resources/classes located in web app specific classpath locations.

Web containers use ClassLoaders as well as WebAppClassLoaders, whose behaviour is a bit different than ordinary ClassLoaders, in order to load and serve web applications deployed. Each web application has its own WebAppClassLoader and they first look at those app specific locations (WEB-INF/classes and jars in WEB-INF/lib) to load required classes/resources. They consult to their parent ClassLoader after they fail to find them in those locations. Parent ClassLoaders show ordinary Java ClassLoader behaviour. They first ask their parent, and only if their parent returns null they will check their classpath locations.  Parents will also never ask to their children to resolve classes/resources.

In the end, we have hit by several different parts which need to load resources, located in WEB-INF/classes or WEB-INF/lib folders. One was Vaadin. It was located in shared folder, but it tried to load application specific class derived from com.vaadin.Application. Another problem arose from hibernate and ehcache pair. net.sf.ehcache.hibernate.EhCacheRegionFactory class which is in ehcache-core.jar tried to load ehcache.xml, located in WEB-INF/classes. Actually, those libraries should have been more careful about loading/accessing such resources/classes. However, in reality it is very easy to be hit by such a problem when you try to centralise common libraries into a shared folder. I consider that even one of the main obstacles for OSGI to be main stream was such class loading issues and incompatibilities of libraries in OSGI environments.

Published by ksevindik on 2014-04-18

Assume you have a Person with firstName and lastName properties, and a subclass of it called as Vet. You will have hbm.xml mapping files with the following content.

Person.hbml.xml

<hibernate-mapping>
<class name="com.javaegitimleri.petclinic.model.Person"
table="persons"
abstract="true">
<cache usage="read-write" />
<id name="id" column="ID" access="field">
<generator />
</id>
<version name="version" column="VERSION" type="integer"
access="field" />
<properties name="firstAndLastName" unique="true">
<property name="firstName" column="FIRST_NAME"
type="string" />
<property name="lastName" column="LAST_NAME"
type="string" />
</properties>
</class>
</hibernate-mapping>


Vet.hbm.xml

<hibernate-mapping>
<joined-subclass name="com.javaegitimleri.petclinic.model.Vet"
extends="com.javaegitimleri.petclinic.model.Person"
table="vets">
<key column="ID"/>
</joined-subclass>
</hibernate-mapping>


If you run a HQL like "from Vet v where v.lastName = 'Doe'", you will have an error indicating that LAST_NAME column not found in VETS table. Here is the SQL generated from this query in H2 database.

select
vet0_.ID as ID72_,
vet0_1_.VERSION as VERSION72_,
vet0_1_.FIRST_NAME as FIRST3_72_,
vet0_1_.LAST_NAME as LAST4_72_
from
vets vet0_
inner join
persons vet0_1_
on vet0_.ID=vet0_1_.ID
where
vet0_.LAST_NAME='y'

The problem is caused by <properties> element which is put to define a unique constraint on firstName and lastName properties together. Unfortunately, this grouping element causing hibernate not to realize that lastName attribute is defined in Person when it is accessed from its subclass within the query. When <properties> element is removed, HQL works as expected. This is probably a bug in xml based mapping.
Published by ksevindik on 2014-04-18

You may get following error when you try to generate JAXB classes from your XSD files within eclipse.

Error: Could not find or load main class com.sun.tools.internal.xjc.XJCFacade

The reason for this error is that you have configured eclipse to use JRE instead of JDK. If you add a JDK through Window>Preferences>Java>Installed JREs, and select it as the active JRE, you will probably get rid of this error. PS. In some situations, which I haven't fully understand yet, eclipse insists on using other JRE/JDK configuration other than my current selection. If your error persists after adding JDK, try removing other JRE entries from Installed JREs.

Published by ksevindik on 2014-04-12

Hibernate'deki sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde 1:M ilişkileri incelemeye başlamıştık. Sınıflar arası ilişkilerde en detaylı ilişki türü olan 1:M ilişkileri kaldığımız yerden incelemeye devam edelim.

1:M ilişkilerde kullanılan diğer bir collection tipi ise java.util.List'dir. List duplikasyona izin verir ve elemanların eklenme sıralarını da korur. Dolayısı ile elemanların liste içerisindeki sırasının veritabanında bir sütunda tutulması gerekir. Buna "index column" adı verilmektedir. Bu sütun JPA 2'de @OrderColumn annotasyonu ile tanımlanabilmektedir. JPA 2 öncesi Hibernate'e özel @IndexColumn annotasyonunun kullanılması gerekmekteydi. @OrderColumn ile @IndexColumn annotasyonlarının işlevleri aynı olmasına rağmen aralarında ufak bir fark vardır. @IndexColumn annotasyonu ile sıranın sıfırdan başka herhangi bir değerden başlaması sağlanabilir. @OrderColumn'da ise sütun değerleri mutlaka sıfırdan başlamak zorundadır.

List türündeki 1:M ilişkiler performans açısından en problemli olan ilişki türüdür. Liste içerisine yapılan ekleme ve çıkarmalar elemanların index column değerini değiştirebileceği için Hibernate index column değerlerini birkaç UPDATE ile güncelleme yoluna gidebilmektedir. Bu da eleman sayısının fazla olduğu ve elemanların sıralarının sıkça değiştiği durumlar için pek uygun değildir.

List tipli ilişkileri @JoinColumn ile eşleştirmek en sağlıklı yöntem olacaktır. Hibernate @JoinTable ile tanımlanmış liste tipli ilişkileri yönetirken bazı problemlere neden olmaktadır. Eğer @JoinTable kullanmış iseniz ve liste içindeki bir elemanı silmiş iseniz, Hibernate garip biçimde listenin son elemanını silmeye çalışmaktadır. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için bu bug'a bakabilirsiniz.

1:M list tipli ilişki eğer çift yönlü bir ilişki ise dikkat etmemiz gereken bir nokta daha vardır. Çift yönlü 1:M list ilişkide ilişkiyi yöneten tarafı belirtmek için mappedBy attribute'unu @OneToMany annotasyonu üzerinde kullanırsak ilişkiyi M:1 tarafı yöneteceği için Hibernate uygulama içerisinde çalışma zamanında liste içerisine yapılan ekleme ve çıkarmalara dikkat etmeyecek, bu durumda da index column değerleri sağlıklı biçimde yönetilemeyecektir. @ManyToOne annotasyonu ise mappedBy attribute içermez. mappedBy attribute 1:M tarafında da kullanılmadığı takdirde ilişki aynı anda hem 1:M, hem de M:1 tarafından yönetilecektir. Böyle bir durumda Hibernate ilişkinin yönetilmesi için birden fazla SQL ifadesi üretebilir. Ayrıca teknik olarak burada aynı tür iki entity arasında çift yönlü bir 1:M ilişkisi değil, tek yönlü 1:M ve M:1 şeklinde iki farklı ilişki söz konusudur. İş mantığına göre bazen bu şekilde ilişkiler olabilir. Ancak çift yönlü 1:M ilişki ihtiyacı söz konusu olduğunda bu yanlış bir eşleme anlamına gelmektedir. Kısaca çift yönlü liste tipli ilişkiler mutlaka 1:M tarafı üzerinden yönetilmelidir. Çift yönlü 1:M list ilişkinin source entity tarafını yöneten taraf yapmak için gereken, aynı @JoinColumn annotasyonunu iki tarafta da tanımlamak ancak M:1 tarafının insertable ve updateable attribute'larını "false" yaparak bu tarafın salt okunur bir ilişki olmasını sağlamaktır.

Map kullanılan 1:M ilişkileri ise en nadir karşımıza çıkan ilişkilerdir. Ancak bazı özel senaryolarda oldukça kullanışlı olabilmektedirler. Bilindiği üzere java.util.Map Java Collection API'sine dahildir, ancak bir collection değildir. key-value ikililerini tutar. Key değerleri map içerisinde benzersiz olmalıdır. Başka bir ifade ile key değerleri üzerinden map içerisinde duplikasyona izin verilmez. Eklenen key-value pair'lerinin ekleme sıraları ise korunmaz. Value değerleri entity olan map tipli 1:M ilişkilerde key değerlerinin ne olacağı @MapKey annotasyonu ile belirtilmelidir. @MapKey annotasyonuna verilen değer hedef entity'nin sınıfındaki bir "property"nin ismi olmalıdır. En sık düşülen hatalardan birisi buraya sütun ismi yazmaktır. Bu property ayrıca "persistent" bir property olmalıdır.

Bir sonraki yazımızda bileşen içeren 1:M ilişkileri daha yakından inceleyeceğiz.

Published by moksuzer on 2014-03-09

Herkese merhabalar. Güvenli, kriptolu iletişim amacıyla https bağlantısnı kullanırız. Client tarafı, server tarafının kim olduğunu güvenilir bir sertifika ile bilebilir. Client authentication (istemci kimlik doğrulaması) dediğimiz olay ise client'ın göndereceği sertifika ile kimliğinin doğrulanmasından ibarettir.  Bu yazımızda  tomcat'in client authentication özelliğini devreye almayı göreceğiz.

Öncelikle elimizde client sertifikalarını kendisinden üreteceğimiz bir root sertifika bulunması gerekiyor. Bu sunucu sertifikasını tomcat'in truststore'una koyacağız. HTTPS bağlantı kurulabilmesi için client'ın authenticated olmasını zorunlu tutacağız. Bunun için clienttan bir sertifika göndermesini isteyeceğiz. Clienttan gelen sertifika eğer tomcat truststore'da bulunan sertifikalarca güvenilir bulunursa bağlantı gerçekleşecektir.

SSL ile https bağlantısı konfigürasyonu yapmamız gerekiyor. Bunun için bir keystore ve truststore gerekli. Java keytool aracını kullanarak bunları üretebiliriz:

keytool -genkeypair -alias tomcat -keyalg RSA -keystore keystore.jks

Komutunu kullanarak keystore üretebiliriz.

Sunucu sertifikasını import ettiğimiz bir truststore üreten komut:

keytool -import  -file server_certificate.cer -keystore truststore.jks

Tomcat konfigürasyon dosyalarından server.xml dosyasında https bağlantısı tanımını eklemeliyiz.
clientAuth="true" parametresi, bağlantı kurulabilmesi için client'ın geçerli bir sertifika göndermesini zorunlu kılmaktadır. "want" değerini verir isek, sunucu yine sertifika isteyecektir fakat geçerli bir sertifika gelmemesi halinde de bağlantı gerçekleşecektir. Public içerik sunmak istediğimiz durumlarda kullanılabilir. "false" değeri verilmesi durumunda herhangi bir kimlik sorgulaması yapılmayacaktır.

<Connector SSLEnabled="true" clientAuth="true"
disableUploadTimeout="true" maxThreads="150"
port="8443" keyAlias="tomcat" keystoreFile="/path/to/keystore.jks" keystorePass="password"
truststoreFile="/path/to/truststore.jks"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
secure="true" sslProtocol="TLS" />

Sunucu tarafında yapılacak konfigürasyonu tamamladık. Client sertifikası yüklü olan bir browserdan yapılacak isteklerle konfigürasyonumuzu test edebiliriz.

Published by myucel on 2014-01-25

William Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet, yıllar boyunca oyuncularını belki kolayca hatırlayamayacağımız bir çok filme ya da tiyatro oyununa konu olmuş, adlarını çoktan unuttuğumuz farklı yayın evleri tarafından defalarca basımı yapılmış fevkalade bir eserdir. Nedir Hamlet'i bu denli farklı ve ölümsüz yapan? Elbette ki oldukça ustalıkla kurgulanmış senaryosu.

Hamlet'ten bir alıntıyı “Yazılım Projelerinde Gereksinim Analizi” adlı yazı dizimizin devamı niteliğinde olan bu yazımızın başlığı olarak kullanmamın bir sebebi var. Yazılım projeleri de tıpkı bir tiyatro oyunu gibi kurgulanır, tasarlanır ve sahneye konur. Bu sürecin belki de en önemli safhası, senaryoları gerektiği titizlikte hazırlamaktır. Senaryolar, hali hazırda (as is) var olan işleyişi analiz etmekte olduğu kadar ortaya konacak (to be) olan çözüm için de büyük öneme sahiptir. Bu nedenle senaryolar üzerinde mutabık kalmak geliştirilecek olan ürün için harcanan efor ve zamanın boşa gitmemesi için oldukça önemlidir.

Senaryoları belirlerken yapılan en büyük yanlışlardan biri, ortaya konacak olan çözüme yoğunlaşmaktır. Bu durum, analistin mevcut işleyişteki ince noktaları gözden kaçırmasına sabep olabilir. Özellikle konuşkan paydaşlarla yapılan analiz çalışmalarında zamanın boşa geçtiği ve ilerleme kaydedilemediği algısı analisti sonuç odaklı düşünmeye itebilir. Bunun sonucunda da analist, söyleşiyi farklı noktalara yönlendirebilir. Bu anlar oldukça riskli dönüm noktalarıdır. Çünkü o an için önemsiz ve kapsam dışı olarak görülen bir detay ilerleyen safhalarda hayati öneme sahip bir konunun temeli olabilir.

Bu tür durumlarda yapılması gereken, soğukkanlı davranmak ve sınırları net bir biçimde belirlemektir. Bunun için de yapılması gereken, eğer konunun farklı noktalara gittiği şeklinde bir algı oluşmuş ise, projenin başlangıcında ortaya koyduğumuz amaç ve kazanımları yeniden gündeme getirmek konuşulanların bu kazanımlara olan etkisini masaya  yatırmak olmalıdır.

Çoğu zaman geliştirilecek olan uygulamanın sunacağı kabiliyetlere odaklanmak, business açısından önemli olan adımları gözden kaçırmaya yol açabilir. Gözden kaçan bu noktalar aslında doğrudan uygulama ile ilgili olmasa da dolaylı olarak uygulamayı etkileyecek adımlar olabilir. Bu aşamalar net bir biçimde belirlenmez ise projenin ilerleyen aşamalarında bu boşluk yersiz ve yanlış varsayımlarla doldurulabilir. Bu da gereksinimleri karşılamaktan uzak bir ürünün ortaya çıkmasına sebep olur.

Bu bağlamda senaryoları business ve product senaryolar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Business senaryolar işleyişi uçtan uca kapsayan tüm hikayedir. Product senaryolar ise hikayenin bütünü içerisinde uygulama tarafından gerçekleştirilecek olan kısımlardır. Önceki yazılarımızda da değindiğimiz su sipariş sistemi üzerinden örnek verecek olursak; müşterinin telefon açması ile başlayan ve suyu alıp ödemeyi yapması ile sonlanan sürecin tümü bir business senaryodur. Bu senaryo müşterinin çağrı merkezini araması ile başlar, çağrı merkezi müşterinin siparişini, teslimat ve ödeme bilgilerini alır ve dağıtıcıya iletir, dağıtıcı siparişi teslim eder ve ödemeyi tahsil eder. Kabaca tanımladığımız bu işleyiş detaylandırıldıkça bazı adımların geliştirilecek uygulama üzerinden yürüyeceği, bazı adımların ise manuel işletileceği ortaya çıkacaktır. Product senaryolarını açık ve net bir biçimde belirleyebilmek için öncelikle business senaryolar belirlenmelidir.

Senaryolar üzerinde çalışmaya ilk olarak normal işleyiş (happy path) üzerinden başlamak gereklidir. Özellikle teknik kişilerin bulunduğu çalışmalarda, belki de entellektüel seviyenin korunmaya çalışılmasından dolayı, konunun akışı normal işleyişten çok aykırı ve özel durumlara yönlenebilir. Bu gidişat bir süre sonra insanların kendilerini ana fikirden uzaklaşmış ve problemlere work around çözümler arar hale gelmiş bir yerlerde gezinirken bulmalarına sebep olabilir. Bu nedenle normal durum senaryolarını tam olarak bitirmeden aykırı ve özel durumlara geçilmemelidir.

Normal durum senaryoları tamamlandıktan sonra alternatif işleyişler üzerine düşünülmelidir. Alternatif akışlar normal işleyişe paralel olarak yürütülebilen ve sonunda aynı sonuca ulaştıran farklı yollardır. Örneğin müşterinin ödemeyi nakit yapması beklenirken promosyon kuponu kullanması gibi.

Alternatif adımlar da belirlendikten sonra aykırı durumlar ve what-if senaryoları üzerinde konuşulmalıdır. Aykırı durumlar, normal işleyişi kesintiye uğratan adımlardır. Örneğin "Dağıtıcı müşterinin adresine gittiğinde adreste kimse yoksa ne yapmalı?" sorusunun cevabı bir aykırı durum senaryosudur.

Aykırı durum senaryoları da net bir biçimde ortaya konduktan sonra negatif senaryolar üzerinde çalışılmalıdır. Negatif senaryolar, normal akışta adımların art niyetle ya da bilmeyerek! farklı bir biçimde işletilmesi durumudur. Örneğin müşterinin aslında olmayan bir adres vermesi durumunun ele alınması.

Senaryolar üzerinde yukarıda belirttiğimiz detaylarda çalışıldıkça işleyiş evrilecek ve tıpkı bir heykeltraşın eseri gibi zamanla mükemmelleşecektir. Böylece business ve product senaryolar arasındaki ayrım ve sınırlar da daha da belirgin bir hale gelecektir. Bundan sonraki adım, senaryoların detayların gözden kaçırılmasını önleyecek bir biçimde ifade edilmesidir. Bunun için use-case çizenekleri, metinsel bir şablon ya da aktivite diyagramları kullanılabilir. Bunlardan hangisini kullanmak daha iyidir gibi bir tartışmaya girmeyi oldukça gereksiz bulduğumu özellikle belirtmek isterim. Neticede bunların her biri bizim alet çantamız içindeki araçlarımızdır. Uygun olanını kullanmak da tamamen bize kalmış.

Published by moksuzer on 2014-01-22

Herkese merhabalar!

Profesyonel yazılımcı olma yolunda tavsiyeleri konu edindiğimiz yazı dizimize devam ediyoruz. Birinci bölüme buradan ulaşabilirsiniz.

8 - Kalite Kontrole Hata Bırakmayın

Kalite kontrolcüyü testçi olarak kullanmayın. QA aşamasına gelen kodda onlarca bug bulunmamalı. Tek tük gözden kaçanlar olabilir fakat koca bir liste dolusu bug, birşeylerin ters gittiğine işarettir.

9 - Birbirinizin Yerini Doldurabilir Olun

Yazılım işi takım oyunudur. Takımdan biri eksildiğinde oyun durmamalıdır. Diğer elemanlar eksiğin yerini mümkün olduğunca doldurabilmelidir. Bu nedenle takım arkadaşlarınızın ne iş yaptığından haberdar olun. Kodlarına göz atın. Hatta belli aralıklarla beraber çalışın. Pair programming bir yöntem olarak kullanılabilir. Amacımız, takımdan biri herhangi bir nedenle eksildiğinde işin kaldığı yerden devam ettirilebilmesidir.

10 - Dürüst Tahminler Yapın

İşin ne kadar zaman alacağı tahminlerini yapmak kolay değildir. Bu nedenle "3 hafta" gibi kesin ifadeler yerine değişik ihtimaller ve bu ihtimallerin olasılık yüzdesi bilgisinin verilmesi daha uygundur. Mesela, "İyi ihtimalle 2 veya 3 hafta sürebilir. Düşük bir ihtimalle 1 haftada bitirme durumumuz  da var." gibi bir ifade kullanılabilir. Zaman içerisinde gelişen olaylara göre de tahmininizi güncelleyebilirsiniz.

11 - "Hayır" Demesini Öğrenin

Profesyonelliğin getirdiği sorumluluklardan biri de "hayır" diyebilmektir. İnandığınız sürece "evet" demek tabii ki iyidir, fakat yeri geldiğinde "hayır" diyebilecek tek kişi olduğunuzu unutmayın.

12 - Tekrar Eden İşleri Otomatize Edin

İşlemlerin otomatik araçlarla yapılması. Programcıları muhatap alan bir yazıda bundan bahsedilmesi absürd kaçabilir belki ama hatırlatmakta fayda var. Projeyi build etme, testleri çalıştırma, vs. gibi tekrarlanan işler için araçlarımız dururken bunları bir adam pahasına yapmayın.

13 - Kendinizi Sürekli Geliştirin

Bir doktor veya avukat nasıl mesleki yaşamı boyunca öğrenmeye devam ediyorsa bir yazılımcı da öyle olmalıdır. Hergün yeni bir dil, framework, kütüphane ortaya çıkıyor. Bunların her birine en azından dokunmuş olun. Yeni bir teknik geliştiğinde bunun farkında olun. Bu arada bu işleri mesai saatleri dışında yapmanız gerektiğini unutmayın.

14 - Ekibinize Yeni Katılanlara Yol Gösterin

Yeni gelen arkadaşlarınıza deneyimlerinizi aktarın. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlatın, pair programming yapın. Böylece sizin yapmış olduğunuz hataları tekrarlamayacaklarından emin olun.

Yazılım uzmanı olma gibi bir emeliniz varsa bu tavsiyeleri göz önünde bulundurmanızı öneririm. Ciddi manada benzerlerinizden sıyrılmanızı sağlayabilirler. Gelecek paylaşımda buluşmak üzere...

Published by myucel on 2013-12-25

“Yazılım Projelerinde Gereksinim Analizi” adlı yazı dizimize devam ettiğimiz bu yazımızda gereksinimleri toplarken kullandığımız yöntemler üzerinde duracağız. Gereksinim toplama konusunda çeşitli makale ve kitaplarda bu kavramın İngilizce'de "analysis", "collecting", "gathering" ya da "trawling" gibi kelimelerle ifade edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Gereksinim toplama kavramı aslında bu ifadelerin tümünü kapsayan bütünleşik bir süreçtir. İş süreçlerinin çözümlenmesi, beklentilerin toplanması, ihtiyaçların derlenmesi bu sürecin birer parçasıdır. Amaç, kişilerin beyin kıvrımlarında gizlenen gereksinimlerin gün yüzüne çıkarılmasıdır. Bu yazımızda bunun için kullanılan yöntemlere kısaca değinmeye çalışacağız.

Gereksinm toplama konusunda en pratik olan ve bu yüzden belki de en çok edilen yöntem yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Bu yöntemde paydaşlar ile mülakatlar yapılır ve bu mülakatlarda gereksinimler üzerine konuşulur. Genellikle soru-cevap şeklinde devam eden bir süreçtir. Çalışmanın verimliliği açısından sorulacak sorular oldukça önemlidir. Bu nedenle mülakat öncesinde mutlaka bir hazırlık yapılmalıdır.

Çoğu zaman gereksinimler üzerinde farklı paydaşların farklı fikirleri olacaktır. Bu tür durumlarda birbirinden bağımsız mülakatlar yapmak yerine fikirlerin açıkça ortaya konup kararların alınabileceği toplantılar düzenlemek daha verimli olacaktır. Toplantıları verimli geçebilmesi için öncesinde mutlaka toplantı gündemi katılımcılara bildirilmeli, kısaca yapılacak çalışmanın niteliği hakkında ön bilgilendirme yapılmalıdır. Toplantı konusu ile ilgili olarak karar verici mercilerin toplantıya katılımı mutlaka sağlanmalıdır. Toplantı süresince toplantı gündemi dışına çıkılmaması için azami gayret gösterilmelidir. Toplantı sonrasında ortaya çıkan aksiyon, karar ve varsayımlar açıkça belirtilmelidir.

İş süreçlerini analiz etmenin en sağlıklı yolu, mevcut süreci gözlemlemek ve hatta bu süreçte rol almaktır. "Çıraklık" olarak tabir edebilecğimiz bu yöntemde analist, tıpkı ustasını izleyen bir çırak gibi yapılan işi gözlemler. Sorumlu personelin gözetiminde işleyişe bizzat dahil olur. Böylece mevcut işleyişi birinci elden örenmiş olur. Bu yöntem, kelimelerle ifade edilenden daha fazlasını görme imkanı verdiği için oldukça yararlıdır.

İnsanların doğal ortamlarında çok daha rahat oluşu, yardım severlik, önemsenme güdüsü ya da ben bilirimcilik duygularıyla girişecekleri öğretme çabası gereksinimleri toplamak için bulunmaz nimetlerdir. Öte yandan çıraklık zaman alan bir süreçtir. Bu nedenle hangi konularda bu yönteme başvurulacağına dikkatli karar vermek gereklidir. Örneğin önceki yazılarımızda üzerinde durduğumuz su dağıtım otomasyonu için çağrı merkezi kullanıcıları ile böyle bir çalışma yapmak büyük yarar sağlarken, cep telefonuna gelen sms'e göre dağıtım yapan personelin yanında çıraklık yapmanın herhangi bir getirisi olmayacaktır.

Mevcut süreci gözlemlemek her zaman doğru gereksinimleri elde etmeye imkan vermeyebilir. İnsanlar sürekli aynı işi aynı şekilde yapmaya başladıklarında yeni yöntemlere karşı istemsiz bir körlük oluşur. Herhangi bir sorun çıkmadığı müddetçe iş süreçleri üzerinde pek kafa yormazlar. İyi, mükemmelin en büyük düşmanıdır. Bu nedenle gereksinimleri ortaya çıkarabilmek için temel konularda çalıştaylar düzenlemenin büyük faydası vardır. Bu çalıştaylarda konunun uzmanı  kişilerle birlikte mevcut süreçler masaya yatırılır. Süreçteki kırılgan noktalar ve dar boğazlar tespit edilir. Çözüm ve iyileştirme önerileri tartışılır. Çalıştaylar, geliştirilen ürünün getireceği marjinal fayda açısından oldukça önemlidir.

Akıl akıldan üstündür. Bu nedenle gereksinimlere farklı bakış açılarıyla yaklaşmak, problemin ve dolayısıyla çözümün farklı yönlerini görebilmek için uygulanabilecek yöntemlerden biri de beyin fırtınası seanslarıdır. Bu seanslarda kişiler adeta sesli düşünerek fikirlerini ortaya koyarlar. Böylece farklı bakış açıları geliştirilmiş olur. Beyin fırtınaları, özellikle ketum paydaşların konuya dahil olabilmesini sağlamak açısından oldukça faydalıdır.

Başta beyin fırtınası seansları olmak üzere toplantılarda simültane bir içimde konudan konuya atlanılabilir, bir konu tam anlamıyla netlik kazanmadan onunla ilintili farklı bir konuya geçilebilir. Çünkü insan zihni, kavramları birbirleriyle olan ilişkileri ile bütünleşik bir şekilde tanır. Bu tür durumlarda konu bütünlüğünü sağlamak için mind map'ler kullanmak yararlı olabilir. Mind map'ler Ana konu çevresinde kümelenmiş alt başlıkları ve kavramları birbirleri ile ilişki içerisinde tutan ağaç çizenekleridir. Gereksinim analizinde mind map kullanmanın oldukça büyük faydası vardır.

Gereksinimler toplanırken bazı konularda bazı grupların (örneğin müstakbel kullanıcı kitlesinin) görüşlerine ihtiyaç duyulabilir. Bu gruplar onlarca ya da yüzlerce kişiden oluşabilir. Bu kişilerin tümünü bir araya getirmek çok olası değildir. Bu tür durumlarda önceden hazırlanmış formlar ve anketlerden yararlanılabilir.

Hali hazırda kullanılmakta olan bir uygulamanın ikamesi için yapılan çalışmalarda mevcut uygulama incelenerek ve sunduğu yetenekler tespit edilerek gereksinimler hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu yönteme reverse engineering adı verilir. Reverse engineering, gereksinim analizi için tek başına yeterli olmasa da faydalı olacağı aşikardır.

Bir başka faydalı çalışma da konuyla ilgili literatür taraması, araştırma yapılması ve mevcut dokümanların incelenmesidir. Böylece probleme ilişkin bir takım şablonlar ve çözümler tespit edilebilir. Senaryolar genel geçer kalıplara benzetilebilir. Metaforlardan yararlanılabilir. Çeşitli personalar (aktör profilleri) ve prototiplerden yararlanılabilir. Bu çalışmalar problemi ve çözümünü somutlaştıracağı için hem iletişim daha kolay sağlanabilecek, hem de yanlış anlamaların önüne geçilebilecektir.

Gereksinim toplama sürecinde wiki sayfaları, bloglar, forumlar ve hatta koridor duvarlarına asılan A3 kağıtlardan bile faydalanılabilir. Bazen yararlı fikirler insanların aklına en olmadık zamanlarda gelebilir. Bu fikirlerin paylaşımını sağlayacak ortamlara kolay bir erişim sunmak son derece önemlidir.

Gereksinim analizinde güncel teknolojinin sunduğu fotoğraf, video ve ses kayıt cihazlarından da yararlanılabilir. Tabi ki bu tür durumlarda paydaşların da karşılıklı onayını almak nezaket gereğidir. Bazı kişiler video ve ses kaydı mevzu bahis olduğunda tedirgin olup geri çekilebilirler. Bu gibi durumlarda kişilerin tercihlerine saygılı olmak gerekir.

Gereksinim toplamak, çok yönlü beceri ve büyük sabır isteyen bir süreçtir. Bu nedenledir ki analysis, collecting, gathering, trawling gibi farklı kelimelerle ifade edilir. Bu süreçte en önemli rolü üstlenen analist, aynı zamanda sürecin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamakla görevli bir katalisttir. Analistin görevini en iyi şekilde yapabilmesi için kullanabileceği yöntemleri sıralamaya çalıştık. Unutulmamalıdır ki her bir proje bir diğerinden farklıdır. Kullanılacak yöntemlerin seçiminde bu durumu göz önünde bulundurmak da oldukça önemlidir.

Page: 1/27Fast NextLast Page
123427